Online обучение на тема: 

“Безопасна употреба и работа с диизоцианати”

На 4 август 2020 г. ЕС публикува ограничението на REACH за диизоцианати (Регламент 2020/1149 на Комисията), поради професионалната чувствителност на организма на работниците след определено ниво на експозиция. Диизоцианатите присъстват в полиуретановите продукти (напр. покрития, уплътнители, лепила, смоли и др.) и могат да бъдат опасни за работещите с тях. Въпреки че с тях може да се работи безопасно, като се следват предложените защитни мерки, включени в информационните листове за безопасност, за да се сведе до минимум всеки риск и да се гарантира безопасността на работниците, новото ограничение на REACH въвежда изисквания за задължително обучение за професионални и индустриални потребители на продукти с обща концентрация на мономерни диизоцианати по-висока от 0,1 %

След 24 август 2023 г. промишлената или професионалната употреба на тези продукти е разрешена само след получаване и документиране на подходящо обучение.

Обученията се организират от работодателите, които отговарят за изпълнението на ограничението.

            Имаме удоволствието да ви предложим 21 август 2023г. от 14.00 часа
            Обучение на тема: “Безопасна употреба и работа с диизоцианати”, съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/1149 НА КОМИСИЯТА от 3 август 2020 година за изменение на приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на диизоцианати.

Отнася се за: Работещи с продукти, които съдържат диизоцианати в количество над 0,1%, постановено от Регламент (ЕС) 2020/1149.

  • На всички обучени ще бъдат издадени сертификати за преминато обучение за безопасна работа с продукти, които съдържат диизоцианати.
  • Обучението не замества или изменя другите изисквания за здравословни и безопасни условия на труд, а ги допълва.

Продължителност: 120мин.
Цена: 120лв. / на човекСлужба по трудова медицина Ready EHSsp

„В тежки икономически времена е важно да помним, че лошите условия на безопасност и здраве при работа струват пари. Пътят към успеха за всяка една фирма е инвестицията в здравето и безопасността на служителите. Те са сред основните фактори, от които зависи организацията на работна среда с ефективна добавена стойност. Проучванията на отделни случаи показват, че доброто управление на БЗР в дадено предприятие е свързано с по-добри резултати и по-голяма рентабилност.
Инвестициите в здраве – са инвестиции в икономиката!“

Райна Тодорова
Управител

НОВИНИ

Календар ЗБУТ - 2023г.

Комплексно обслужване

За нас

Служба по трудова медицина „Реди И Ейч Ес Ес Пи“ ООД осигурява персонален консултант за всяка организация. Той има за задача да подпомага работодателя в прилагането на превантивни подходи за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, както и въвеждане на принципа за постоянно подобряване на управлението на дейностите по здраве и безопасност при работа.

Вижте мненията за нашата работа

Абонирайте се, за да получавате актуална информация!