Служба по трудова медицина

Служба по трудова медицина „Реди И Ейч Ес Ес Пи“ ООД е регистрирана от Министерство на здравеопазването с Удостоверение № 656/16.12.2019г. Създадена е на основание чл. 25, ал. 3, т. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ДВ, бр. 124/1997 г.) и чл.2, ал.2, т. 2 от Наредба 3 за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина (ДВ, бр. 14/2008 г.).

Основни функции

Абонирайте се, за да получавате актуална информация!