Здравен план

Службата по трудова медицина Реди И Ейч Ес Ес Пи ООД в тясно сътрудничество с “Поликлиника България”, имат удоволствие да предложат на Вашето внимание нова комплексна медицинска услуга, целяща постигане на комплексна грижа за здравето на служителите и работниците Ви, чрез създаване на индивидуална оценка на здравния статус и изготвяне на персонален здравен план за всеки служител и работник.  

В основата на новия метод са заложени най-модерните световни стандарти за грижа за здравето за всички възрасти. Съобразени са изискванията на чл.287 от КТ и чл. 11., ал. 2, т. 1, буква “б” и ал.4 на Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина, чл. 11 (2). 

Серия от въпросници, профилактични прегледи и изследвания се провеждат, за да се установят индивидуалните здравни нужди и да се оцени здравния статус на всяко лице, в продължение на което да се състави профилактично-лечебен план, в който са заложени всички необходими дейности за осигуряване на оптимално здраве на всеки, който е включен в програмата „Персонален здравен план“.

І Етап 

Предоставяне на списък със служителите и работниците, съдържащ трите имена, ЕГН, НКПД, длъжност, телефон. След което всеки служител или работник, чрез персонализиран SMS ще получи 3 броя анкети с въпроси за здравословното му състояние. Анкетите ще се попълват в електронна среда. Въпросите са кратки и отговарянето не отнема повече от няколко минути за попълване.Всички процеси, свързани с изпълнението на този метод ще се изпълняват чрез най-съвременна cloud-технология, като обработката и съхранението на личните данни са съобразени с всички изисквания на европейската Директива за опазване на личните данни GDPR. Достъпът на притежателите на Персонален здравен план до личната им информация се осигурява през специално създадено за целта мобилно приложение, работещо на всякакви мобилни устройства. При установяване на непопълнени анкети на служител и/или работник, изпълнителя ще има ангажимент да се свърже с тях по телефона, за да вземе необходимата информация. 

ІІ Етап 

Получената информация от попълнените анкети на всеки служител или работник ще бъде въведа в неговото здравно досие, след което ще бъде направен фактически прегледи, в рамките на които ще бъдат направени и необходимите изследвания (ЕКГ, ехография на коремни органи, ехография на щитовидна жлеза и др.).Всеки работещ ще има точно определени дата и час, в които да се яви с оглед подобрен комфорт и избягване на пилеенето на време. Времетраенето на един преглед е около 40 минути. 

ІІІ Етап 

В третия етап всеки служител или работник ще бъдете поканен да се яви за предварително определен набор от кръвни изследвания.

ІV Етап 

Във финалния етап на метода ще се изготви и  ще бъде предоставен „Персонален здравен план“, описващ необходимите следващи стъпки за опазване или възстановяване на здравето на всеки служител или работник.  

ПРЕДЛОЖЕНИЯТ „ЗДРАВЕН ПЛАН“ ГАРАНТИРА НАЙ-ДОБРАТА ВЪЗМОЖНА ЗДРАВНА ГРИЖА СПОРЕД ИНДИВИДУАЛНИТЕ НУЖДИ НА ЛИЦЕТО, НА ПРОЗРАЧНА И ПРЕДВИДИМА ЦЕНА, С ЯСНО ПОСОЧЕНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАЛАГАТ ВЪВ ВРЕМЕТО ПРЕДВАРИТЕЛНО И СЕ ПРОСЛЕДЯВАТ ЧРЕЗ КОМБИНАЦИЯ ОТ СЪВРЕМЕННА  ТЕХНОЛОГИЯ И ЕФЕКТИВНА АДМИНИСТРАЦИЯ.  

Във всеки един момент лицето, което е ползвател на здравния план има електронен достъп до: 

  • пълната медицинска документация (амбулаторни листи, резултати от изследвания, рецепти, болнични); 
  • списък на минали и предстоящи дейности; 
  • дневник за регистриране и проследяване на текущи медицински проблеми; 
  • постоянна връзка със специализиран медицински кол-център за планиране и съгласуване на дейностите по Здравния план; 
  • предварително определен конкретен лекар, който отговаря за изпълнението на Здравния план; 
  • електронно лично здравно досие, съдържащо информация за здравния статус от професионалния път. 

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ ТОЗИ МЕТОД? 

Рентабилност и оптимизация на разходите! Пакетите, както за изследванията, така и за допълнителните прегледи се формират след натрупване на необходимата информация за преминалите преглед лица. Целта е да се оптимизират разходите и да не се правят ненужни изследвания/прегледи, които единствено да натоварват бюджета на клиента. Аналогичен е подходът и при пакетите за допълнителни прегледи. При популация в много добро здраве предложените пакети могат да бъдат значително по-скромни и обратното – при популация с много занемарено здраве обемите могат да бъдат по-големи. Разбира се, по-големите обеми водят след себе си и по-големи отстъпки. Този индивидуализиран подход неизбежно води до многократно по-високо качество на разумна цена, тъй като спестява провеждането на изследвания и прегледи, които не водят до запазване или подобрение на здравното състояние и работоспособността на служителите – спестява ненужни разходи.  

Ранна превенция за добра работоспособност и здраве! Същевременно, води до предотвратяване/отлагане във времето на множество сериозни заболявания (например своевременно лечение на високо кръвно и завишен холестерол предотвратяват инфаркт на миокарда) и ранно откриване на други (например рак на щитовидната жлеза, открит достатъчно рано, може да бъде трайно излекуван с рутинна операция). Крайният резултат е намален брой дни, в които служителите не са в състояние да изпълняват ежедневните си задължения (да се грижат за себе си и за семействата си, да изпълняват служебните си задължения и др.), както и по-малко пролежавания в болница, особено по спешност. 

Служба по трудова медицина “Реди И Ейч Ес Ес Пи” ООД и “Поликлиника България” гарантират: 

  • Коректно и навременно изпълнение на поетите задължения;
  • Високо качество на предлаганите услуги;
  • Осигуряването на екип от квалифицирани специалисти за  изпълнение на всички дейности.

Абонирайте се, за да получавате актуална информация!