Online обучение на тема: 

“Безопасна употреба и работа с диизоцианити”

На 4 август 2020 г. ЕС публикува ограничението на REACH за диизоцианати (Регламент 2020/1149 на Комисията), поради професионалната чувствителност на организма на работниците след определено ниво на експозиция. Диизоцианатите присъстват в полиуретановите продукти (напр. покрития, уплътнители, лепила, смоли и др.) и могат да бъдат опасни за работещите с тях. Въпреки че с тях може да се работи безопасно, като се следват предложените защитни мерки, включени в информационните листове за безопасност, за да се сведе до минимум всеки риск и да се гарантира безопасността на работниците, новото ограничение на REACH въвежда изисквания за задължително обучение за професионални и индустриални потребители на продукти с обща концентрация на мономерни диизоцианати по-висока от 0,1 %

След 24 август 2023 г. промишлената или професионалната употреба на тези продукти е разрешена само след получаване и документиране на подходящо обучение.

Обученията се организират от работодателите, които отговарят за изпълнението на ограничението.

 

Имаме удоволствието да ви предложим 21 август 2023г. от 14.00 часа

Оnline oбучение на тема: “Безопасна употреба и работа с диизоцианати”, съгласно  РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/1149 НА КОМИСИЯТА от 3 август 2020 година за изменение на приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на диизоцианати.

Отнася се: Работещи с продукти, които съдържат диизоцианати в количество над 0,1%, постановено от Регламент (ЕС) 2020/1149.

На всички обучени ще бъдат издадени сертификати за преминато обучение за безопасна работа с продукти, които съдържат диизоцианати.

Обучението не замества или изменя другите изисквания за здравословни и безопасни условия на труд, а ги допълва.

Цена: 120лв. / на човек

Абонирайте се, за да получавате актуална информация!